Pest control solutions

Kinetik Çevresağlığı Amb. Tar. Müh. Dan. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

FÜMİGASYON ve ISPM-15

Firmamız 25.09.2001 tarihli bitki, bitkisel ürün, bitkisel sanayi ürünü ve orman ürünlerinin bulundukları ve yetiştirildikleri ortamların zararlı organizmalardan arındırılması, miktar ve kalite kayıplarının önlenmesi, fümigasyon işlerini yapacak personelin belirlenmesi, yetiştirilmesi ve yetkili kılınması amacı ile hazırlanmıştır 6968 sayılı kanuna dair yönetmelik esaslarına dayanarak FUMİGASYON ruhsatına sahiptir.

Her türlü;

· Çadır altı uygulamaları

· Konteynır

· Gemi

· Un ve yem fabrikaları

· Kuluçkahaneler

· Depolar

· Ambarlanmış ürünlerin fumigasyonu

Uygulamaları itina ile fumigasyon operatörleri tarafından yapılmaktadır.

Neden Fümigasyon?

 a. Bulaşık ürüne direkt olarak tatbik edilebilen bir yöntem olması,

b. Difizyon yüksekliği nedeniyle üründe uç noktalara kadar nüfuz edebilme ve homojen dağılma imkanı sağlaması,

c. Gıda maddelerindeki kalıntı ve koku oranının tolerans sınırı içinde bulunması,

d. Kısa sürede büyük miktardaki ürüne uygulanabilme olanağı sağlanması,

e. Diğer savaş yöntemlerine oranla daha az masraf ve iş gücü gerektirmesi,

f. Zararlı etmenlerin tüm biyolojik dönemlerine etkili olması gibi özellikler yönünden tercih edilmektedir.

Gemi ambarları,konteynır ve vagonlar da fümigasyon :

Gemiler yapımları sırasında ambarlarının fümigasyon işlemi ile ilaçla maya uygun tarzda inşa edilebildikleri gibi,bu işleme elverişli olmayan tazında da yapılanlar mevcuttur. Fümigasyon işlemine uygun depolara sahip olan gemilerde fümigasyonun gereklerini karşılayacak donanımlar bulunmaktadır. Yani gemi ambarlarının tayfa ve yolcu bölmeleri ile irtibatı bulunmayıp, fümigasyonda gerekli olan vantilasyon ve aspiras yon sistemleri başta olmak üzere alet ve ekipmana sahiptirler. Buna karşılık bu işleme elverişli olmayan veya bu amaca yönelik olarak inşa edilmemiş gemilerde aşağıdaki önlemler alınarak ve gerekli ilave malzemeler temin edilerek fümigasyon işlemi yapılabilir. Bu önlem şu şekilde sıralanabilir :

a. Gemi ambarı ile tayfa ve yolcuların bulunduğu bölmeler mutlaka izole edilerek irtibatı kesilmelidir.

b. Gemi ambar kapaklarının contaları kontrol edilerek sağlamlaştırılmalıdır.

c. Ambar bacalarının kapakları sıkıca kapalı olmalıdır. Arızalı ise,naylon örtü ile sıkıca kapatılmalıdır.

d. Gemi ambar kapakları kapatılmadan önce ilaç dağıtım düzeni yerleştirilmelidir.

e. Vantilasyon ve aspirasyon düzenleri kurulmalıdır.

f. Aspirasyon sistemi bulunmayan gemi ambarından gazın tahliyesinin, ilaçlama süresi sonunda ambar kapaklarının açılmasından sonra içeri ye indirilen müteharrik aspiratörle yapılması ve ambara katiyen işçi in dirilmesi gerekir. Ancak gazın tamamen atıldığı saptandıktan sonra malın tahliye işlemine başlanması lazımdır.

g. Fümigasyondan sonra gemi kaptanına,yapılan ilaçlamanın zehirliliği ve yukarıda belirtilen önlemlerin alınması gerektiğini içeren tutanak imzalattırılarak bir nüshası kendisine verilir.

Vagon ve konteynırlarda, fümigasyon tekniğinin gerektirdiği önlemlerin alınması şartıyla tarımsal ürünler rahatlıkla fümige edilebilir. Burada dikkat edilecek husus,gaz kaçağının önlenmesi ve fümigasyon müddeti sonunda kapılarının açılarak havalandırmanın yeterince yapılmasıdır.

Üstü açık vagon veya konteynırları çadır altına almak suretiyle fümige edilebilir.

FUMİGASYONLA ZARARLARI ENGELLENEBİLECEK BÖCEKLER

coleoptera

Stegobium paniceum l :Ekmek (Bakkal)böceği

Lasıoderma serricorne F. :Tatlı kurt

Tribolium confusun d.du.v. :Kırma biti

Tribolium castaneum herbest :Un biti

Acanthoscelides (bruchus)obtectus :Fasulye tohum böceği

Caryedon serratus Oliv :Yer fıstığı kurdu

Rhizopertha dominica F. :Ekim kambur böceği

Cryzaephilus surinamensis L. :Testereli böcek

Cryptolestes (laemophloeus)ferrugineus :Stephi

Tenebroides mauritannicus L. :Siyah kırma biti.

Necrobia rutipes Deg. :Salam,sucuk biti.

Dermestes spp. :Deri böcekleri.

Ptinus tectus boield :Örümcek böcek

Sitophilus (calandra)cryzae L. :pirinç biti.

Sitophilus (calandra)zeamais Motsch:Mısır biti.

Sitophilus (calanira)gramarius L. :Buğday biti.

Trogoderma graanarium Everts :Kapra böceği.

Lepidoptera

Ephestia elutella :Tütün güvesi.

Epnestia (cadra)cautella Wlk. :Kuru incir kurdu.

Ephestia (Anagasta)kuehniella Zell :Un güvesi.

Nemapogon (Tinea)granella T. :Ekim ambar güvesi

Plodla interpunctella Hübn. :Kuru meyve güvesi.

Sitotroga cerealella Hübn. :Arpa güvesi

Firmamız  Bitki sağlığı önlemlerine yönelik Ahşap malzeme işaretleme yönetmeliği şartlarına uygun Anahtar Teslim Isıl işlem tesisi yapmaktadır.

 

Talepleriniz için firmamızla temasa geçebilirsiniz.

 

ONAYLANMIŞ İŞLEME YÖNTEMLERİ

 1. Isıl işlem

 Tüm ahşap ambalaj malzemeleri, 30 dakika süreyle en az 56 C dahili sıcaklıkta ısıtılmalıdır. Yukarıda sıcaklık ve süre ile ilgili olarak belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde ısıl işlemin gerçekleştirilmesinde fırınlama, kimyasal basınç emdirme (emprenye) veya diğer işlemler uygulanabilir.

 VEYA

 2. Fümigasyon

 Ahşap, atmosfer basıncı altında aşağıdaki oranlarda metil bromür ile fümige edilmelidir.

ISPM-15

Sıcaklık

Doz miktarı

Minimum konsantrasyon (g/m3)

 

 

0.5 saat

2 saat

4 saat

16 saat

21 C veya üzeri

48

36

24

17

14

16 C veya üzeri

56

42

28

20

17

11 C veya üzeri

64

48

32

22

19